Umowa spółki osobowej

Wymagane dokumenty:

  • dane osobowe Wspólników/ Akcjonariuszy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby),
  • firma Spółki,
  • siedziba Spółki (miejscowość),
  • czas trwania Spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony,
  • przedmiot działalności Spółki (np. wskazanie numerów PKD),
  • określenie sposobu udziału Wspólników/ Akcjonariuszy w zyskach i stratach Spółki,
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładów (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu),
  • w przypadku spółki partnerskiej: wskazanie nazwiska co najmniej jednego partnera, które będzie ujawnione w firmie spółki; nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku gdy partner/ partnerzy zgodzili się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej; nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie będzie przewidywała ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów; określenie, czy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierzone zostanie Zarządowi; określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;
  • w przypadku spółki komandytowej: określenie, który wspólnik będzie komplementariuszem; wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki; określenie, który wspólnik będzie komandytariuszem; wskazanie sumy komandytowej;
  • w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej: określenie, który wspólnik będzie komplementariuszem; wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki; wysokość kapitału zakładowego; liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów; wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela; organizacja walnego zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Dane kontaktowe

Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - cz.: 9:00 - 17:00
pt.: 9:00 - 16:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.