Zakres usług

Notariusz czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Kancelaria zapewnia najwyższy standard usług.

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza definiuje art. 79  wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z nim notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne (w tym wszelkie akty dotyczące nieruchomości, jak umowy sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, przedwstępne umowy sprzedaży, umowy darowizny – w tym inne umowy regulujące „stosunki rodzinne”, zniesienia współwłasności, umowy dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich, pełnomocnictwa, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – jak służebności, czy hipoteki, a także reagujące stosunki majątkowe „na wypadek śmierci” – testamenty,)
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (upraszczające regulację spraw spadkowych po zmarłym, albowiem te czynności wywołują skutki analogiczne do prawomocnych orzeczeń stwierdzających nabycie spadku, a procedura uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia jest o wiele prostsza, przy spełnieniu przesłanek ustawowych),
  • sporządza poświadczenia (podpisów, pozostawania przy życiu),
  • spisuje protokoły (protokoły Zgromadzeń Wspólników Spółek, Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych),
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów oraz te czynności, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego, a które są zgodne z prawem.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Osoby nie władające językiem polskim mogą dokonać czynności notarialnej z pomocą tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Dane kontaktowe

Notariusze spółka cywilna

ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk

tel. / fax: 58 301 93 58
tel. kom.: 508 292 092 / 798 382 839
e-mail: kancelaria@wierucka.pl
pon. - cz.: 9:00 - 17:00
pt.: 9:00 - 16:00

W sobotę po wcześniejszym ustaleniu.
Inne terminy możliwe po ustaleniu telefonicznym.